วิสัยทัศน์ของชุดโครงการ

รวมพลังวิชาชีพสุขภาพสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

พันธกิจของแผนงานเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

1. ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆในการร่วมกันรับรองจรรยาปฏิบัติ(Code of Practice) ว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ 14 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Article 14 ของ WHO TFI และพรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในวงการสาธารณสุขไทย
2. พัฒนาระบบการบริการเลิกบุหรี่ในทุกระดับและระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้มี National Guideline ในการดูแลรักษาภาวะติดบุหรี่
3. สร้างเสริม พัฒนา และ เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งในระดับก่อน และหลังปริญญา
ให้แก่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพให้เป็นต้นแบบ และ ส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดมาตรการและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบของคนไทย
5. ขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาสูบและการช่วยเลิกเลิกบุหรี่ ทั้งบุคลากรวิชาชีพสุขภาพและผู้รับบริการโดยการประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ
6. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะทางด้านการบริการช่วยเลิกบุหรี่ และการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในทุก ๆ ระดับ อย่างเป็นรูปธรรม
7. การจัดระบบการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ และวงผู้รับบริการ

พันธกิจทั้ง 7 ข้อนี้อาจเขียนสรุปเป็นอักษรช่วยจำสั้นๆ ได้ว่า "BRAVE"
โดยมีความหมายดังนี้

  B : Best Practice   คือ การนำจรรยาปฏิบัติเข้ามาเป็นบทเรียนในการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ
  R : Role Specific   คือ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน
  ด้านการ ควบคุมยาสูบ
  A : Analysis   คือ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถนำความคิดนั้นเข้าไปใช้ในงานด้านยาสูบ
  V : VIP   คือ จะต้องมีการสร้าง และต่อยอด ตลอดจนพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่
  ให้เข้ามาปฏิบัติงานด้านการควบคุมยาสูบ
  E : Expansion   คือ ต้องร่วมมือกันขยายขอบเขตในการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ
  ให้เกิดการ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น