Thpaat และประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับเยาวชน
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
(ส่งมาที่ severlife2019@gmail.com โทรศัพท์ 02-716-6556 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562)" />

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง


กลับ