มาตรการในการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมของ
จรรยาปฏิบัติ

จรรยาปฏิบัติ

 

มาตรการของเครือข่ายฯ
ในแผนงานปีต่างๆ

1. กระตุ้นและสนับสนุนให้สมาชิก องค์กรภาคี ด้านสุขภาพเป็น “ต้นแบบ” ที่ดี ไม่สูบบุหรี่ หรือบริโภคยาสูบ และมีบทบาท ในการสร้างวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ ให้กับสังคม
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - สังเคราะห์หาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม
    ในการสร้าง “ต้นแบบ”
 • ปี พ.ศ.2549
  - พัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อคัดเลือกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - จัดจำแนกกลุ่มโรงพยาบาล ตามจำนวนดัชนีชี้วัด
  - สร้างกลยุทธ์ในการส่งเสริมที่มีรูปแบบจำเพาะ
    ในการพัฒนาสู่ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่” ที่สมบูรณ์

 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - จำแนกกลุ่มโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป็น 3 ระดับชั้น
    เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
  - สร้างค่านิยม “ต้นแบบสุขภาพดี” ให้แก่นิสิตนักศึกษา
    วิชาชีพสุขภาพ โดยบรรจุลงในหลักสูตร


2. ประเมินและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับลักษณะการบริโภคยาสูบ และเจตคติต่อการควบคุมยาสูบ ของสมาชิกองค์กรภาคีด้านสุขภาพ
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - สำรวจภาวะปัจจุบันของบุคลากรและนักศึกษาสาขา
    สุขภาพทุกสาขาตามแบบฟอร์มขององค์การอนามัยโลก
  - ตีพิมพ์เผยแพร่ให้วงการสาธารณสุข
    ได้รับทราบในการประชุมวิชาการ“บุหรี่กับสุขภาพ”
    ครั้งที่ 5 (5-6 มิย.49)
 • ปี พ.ศ.2549
  - วิเคราะห์ผลการสำรวจภาพรวมของสมาชิกในองค์กร
    ภาคีเพื่อวางแผนการพัฒนาเจตคติของบุคลากร
    สุขภาพอันนำไปสู่ “ต้นแบบ” สุขภาพดีที่ไม่มีบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - ขยายแนวคิด “ต้นแบบ” สู่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
    ทุกสาขา และจัดทำสำรวจเพื่อเฝ้าระวังความชุก
    ของการสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษา
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยบุหรี่และการ
    ช่วยเลิกบุหรี่เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย,
    ครู,พระสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษา
    ภาวะติดบุหรี่ให้แก่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
    อย่างเป็นระบบ
  - รณรงค์และขอความร่วมมือให้ทุกสถาบันทำการสำรวจ
    สถานะการสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษาทั้งตอนแรกเข้า
    และตอนสำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อค้นหามาตรการแก้ไข
  - จัดประชุมวิชาการระดับชาติ National Health
    Professional in Tobacco Control เพื่อเปิดโอกาส
    ให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้
    และประสบการณ์และนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆ   ด้านยาสูบ
  - จัดการประชุม Asia-Pacific Health Professional on
    Tobacco Control เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
    และประสบการณ์ในการทำงานด้านยาสูบของบุคลากร
    วิชาชีพสุขภาพของไทยให้มีโลกทัศน์ในการทำงาน
    ที่กว้างขวางขึ้นและเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
    อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไป
    พร้อมกันด้วย

3. กำหนดคำมั่นสัญญาในทุกกิจกรรม
ของทุกภาคส่วนขององค์กรภาคีด้าน
สุขภาพนั้นให้ปลอดจากการบริโภค
ยาสูบและผลักดันการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในองค์กร
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ประสานงานกับเลขาธิการแพทยสภามิให้รับงบโฆษณา
    จากบริษัทบุหรี่(หลังจากมีการลงโฆษณา
    ในแพทยสภาสาร)
 • ปี พ.ศ.2549
  - ให้ทุกองค์กรวิชาชีพสุขภาพให้ความร่วมมือในการ
    ประกาศให้ทุกการประชุมวิชาการเป็น
    การประชุมปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - ทุกองค์กรภาคีสุขภาพร่วมมือกันจัดกิจกรรมนิสิต
    นักศึกษาให้เป็นกิจกรรมปลอดบุหรี่
  - ผลักดันนโยบายสู่ระดับรองคณบดี
    ฝ่ายกิจการนิสิตของทุกคณะในวิชาชีพสุขภาพ
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - รณรงค์และขอความร่วมมือให้ทุกสถาบันบรรจุ
    เนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบลงใน
    กิจกรรมนอก หลักสูตรของนิสิตนักศึกษา
4. ผลักดันให้บรรจุวาระการควบคุม การบริโภคยาสูบในทุกๆ การประชุม วิชาการของสมาคมและองค์กรวิชาชีพ ด้านสุขภาพ
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ขอความร่วมมือจากองค์กรและสมาคมวิชาชีพ
    ที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการ
    บริโภคยาสูบให้บรรจุวาระการควบคุมการบริโภค
    ยาสูบในการประชุมวิชาการด้วยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
 • ปี พ.ศ.2549
  - ระดมความคิดในการเปิดกลยุทธ์เชิงรุก
    ในการควบคุมบริโภคยาสูบในกิจกรรม
    ทางวิชาการในสภาวิชาชีพทุกสาขา
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุม
    บริโภคยาสูบในทุกๆกิจกรรมทางวิชาการ
    ของสภาวิชาชีพทุกสาขา
  - สร้างบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพ
    ให้เป็นวิทยากรด้านการควบคุมบริโภคยาสูบ
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - ประสานงานและขอความร่วมมือแต่ละองค์กร
    วิชาชีพให้บรรจุเรื่องของยาสูบไว้อย่างน้อย 1
    เรื่องในหัวข้อการประชุมวิชาการประจำปี
    พร้อมมีการออกร้านนิทรรศการของเครือข่ายฯ
    ในงานประชุมนั้น ๆ
  - สร้างบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพให้เป็น
    วิทยากรด้านการควบคุมบริโภคยาสูบ โดยจัด
    ให้มีการ อบรม Training the Trainer Course
    สำหรับแต่ละวิชาชีพขึ้น

5. แนะนำให้สมาชิกองค์กรภาคี ด้านสุขภาพกระตุ้นให้บุคลากร ให้ความสำคัญในการ สอบถามผู้ป่วยและผู้มารับบริการถึง สถานะการบริโภคยาสูบและการ สัมผัสควันบุหรี่มือสอง และการ บำบัดรักษา ทั้งนี้ให้สอดแทรก อยู่ในเวชปฏิบัติที่ทำเป็นกิจวัตร ประจำวัน อิงบนหลักฐานประจักษ์ และการทำเวชปฏิบัติที่ดี
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - จัดทำแผ่นพับคำแนะนำให้บุคลากรสาธารณสุข
    ทุกสาขาในเรื่องต่างๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีหลักฐาน
    เชิงประจักษ์ พร้อมคำแนะนำ การให้คำปรึกษา
    ในประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับงาน
    ประจำของวิชาชีพนั้นๆ
  - ถอดบทเรียน ความรู้และประสบการณ์ของบทบาท
    วิชาชีพสุขภาพในงานบริการเลิกบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2549
  - จัดการความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการในงาน
    บริการเลิกบุหรี่อย่างครบวงจร
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - เผยแพร่ความรู้คู่ปฏิบัติที่ดี (best practice)
    สู่สมาชิกในองค์กรภาคีสุขภาพทุกสาขา
  - จัดทำแนวทางการตอบง่ายๆ จากคำถามที่พบบ่อย
    แจกให้นักศึกษาและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
  - สร้างโมเดล “คลินิกอดบุหรี่ต้นแบบ”
    ให้บริการทุกวันโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ
  - เปิดพื้นที่ให้โอกาสแก่คนที่ต้องการเลิกบุหรี่
    ให้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ
    อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - จัดมอบรางวัล “ฟ้าใสไร้ควัน” ใน
    โครงการประกวด “คลินิกเลิกบุหรี่ดีเด่น”
    ระดับชุมชน,ระดับอำเภอ, และระดับจังหวัด
  - จัดประชุมระดมสมองเพื่อสร้างคู่มือ
    การสอดแทรกงานด้านควบคุมยาสูบลงใน
    งานประจำโดย ไม่เพิ่มงาน โดยอาจใช้ชื่อคู่มือนี้ว่า
    “จากยาสูบสู่งานประจำ...ไม่ยุ่งอย่างที่คิด”
  - จัดทำรายชื่อ “คลินิกเลิกบุหรี่ต้นแบบ” ที่สามารถใช้
    เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นคลีนิกพี่เลี้ยง ให้ที่อื่น ๆ
    ใกล้เคียงได้และแจกจ่ายไปตาม รพ.ต่าง ๆ
    ทั่วประเทศ หรือบรรจุไว้ใน website
  - กระตุ้นให้มีการสร้างโมเดล “สถานีอนามัยปลอดบุหรี่”
    โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สอ.สามารถให้ คำปรึกษา
    และเทคนิกในการช่วยเลิกบุหรี่แบบง่ายๆได้
    ในระดับชุมชน

6. กระตุ้นให้สถาบันการศึกษาพัฒนา หลักสูตรที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ และการฝึกอบรมหลังปริญญา หรือการศึกษาต่อเนื่องโดยสอดแทรก เนื้อหาการเรียนการสอน เกี่ยวกับเกี่ยวกับการควบคุม การบริโภคยาสูบ
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ระดมสมองกำหนดเนื้อหาร่วม (core curriculum)
   เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
   สำหรับบุคลากรสุขภาพทุกสาขา
 • ปี พ.ศ.2549
  - ประสานงานกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษา
    และผู้นำองค์กรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา ให้เห็น
    ความสำคัญในการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
    การควบคุมการบริโภคยาสูบ ลงในหลักสูตร
    ก่อนปริญญาและหลังปริญญา
  - พัฒนาหลักสูตรจำเพาะสำหรับบทบาท
    วิชาชีพที่ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างมี
    ประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - ย่อยความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันเทคนิคการ
    ตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ โดยจัดทำชุด
    ความรู้ให้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของ
    ทุกวิชาชีพด้านสุขภาพ
  - พัฒนา “สถาบันต้นแบบ” ที่นำเอา
    องค์ความรู้เข้าไปบูรณาการเข้า
    เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของวิชาชีพสุขภาพ
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - ศึกษาความเป็นไปได้และหาแนวทางการ
    เปิดหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ
    ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
  - ผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาการควบคุม
    บริโภคยาสูบไว้ในเกณฑ์การสอบมาตรฐาน
    วิชาชีพของทุกสาขาวิชาชีพ

7. เข้าร่วมกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - สร้างกิจกรรมที่ให้องค์กรภาคีทุกภาคส่วน
    ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในช่วงเวลานี้ของทุกๆ ปี
 • ปี พ.ศ.2549
  - ขยายจำนวนองค์กรภาคีให้มีส่วนร่วมมากขึ้น จาก 5
    องค์กรเป็น 9 องค์กรในวิชาชีพสุขภาพ
 • ปี พ.ศ. 2550-2552
  - สร้างกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกทั้งในส่วนกลาง
     และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ทุกภูมิภาคมีส่วนร่วม
 • ปี พ.ศ. 2553-2555
  - รณรงค์ให้ทุกองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
    วันงดสูบบุหรี่โลกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  - จัดรายการทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
    จุดกระแสให้ประชาชนรับทราบว่าบุคลากรวิชาชีพ
    สุขภาพช่วยให้พวกเขาเลิกบุหรี่ได้

8. หลีกเลี่ยงการสนับสนุนทุกรูปแบบ ด้านการเงินหรืออื่นๆ จากบริษัทบุหรี่ หรือประโยชน์ใดๆ อันเป็นผลพวง จากอุตสาหกรรมบุหรี่ รวมทั้งชักชวน สมาชิกองค์กรภาคีด้านสุขภาพ ให้ปฏิบัติเช่นกันนี้
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ทำความเข้าใจถึงประเด็นที่มีการบริจาค
    จากบริษัทบุหรี่เพื่อติดประกาศชื่อหรือชื่อการค้า
    ของผลิตภัณฑ์ลงที่อาคาร สิ่งก่อสร้าง
    ห้องผู้ป่วยพิเศษ กิจกรรมรวมขององค์กร
    งานละเล่น งานกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ
    ที่จัดขึ้นในสถานบริการด้านสุขภาพทั้ง
    ภาครัฐและภาคเอกชน
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”
 • ปี พ.ศ.2549
  - ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น  “สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่”
  - ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “สถานศึกษาปลอดบุหรี่”
9. ให้ความมั่นคงว่าองค์กรของตน มีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้า หรือความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใด ๆ กับ อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการประกาศ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขององค์กร อย่างโปร่งใส
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ให้ผู้บริหารองค์กรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
    ในกิจกรรม หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
    กับอุตสาหกรรมบุหรี่
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”
 • ปี พ.ศ.2549
  - ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่”
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
    กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่”
  - ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น  “สถานศึกษาปลอดบุหรี่”
10. ห้ามการจำหน่ายหรือมาตรการ ส่งเสริมการขายในสินค้าประเภทบุหรี่ ในหน่วยงานและชักชวน ให้สมาชิกองค์กรภาคีด้านสุขภาพ ให้ปฏิบัติเช่นกัน
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
    ให้ดำเนินการห้ามจำหน่ายบุหรี่ในเขต
    สถานพยาบาลและสถาบันการศึกษาด้าน
    สุขภาพทุกสาขา
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”
 • ปี พ.ศ.2549
  - ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่”
  - ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “สถานศึกษาปลอดบุหรี่”


11. สนับสนุนรัฐบาลอย่างจริงจัง ในกระบวนการลงนามสัญญา ข้อตกลงร่วมกันที่องค์กรภาคี ร่วมกันควบคุมการบริโภคยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ประสานงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพสุขภาพ
    เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
    กับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
    “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”
 • ปี พ.ศ.2549
  - ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - ร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
    เพื่อพิจารณาการจัดการภายในรูปแบบ
    โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ให้เป็นหนึ่งในดัชนี
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - จัดระดับมาตรฐานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป็น 3
    ระดับตามศักยภาพของแต่ละแห่ง โดยร่วมมือ
    กับสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
    ในการตรวจรับรอง

12. สนับสนุนเงินทุนและ ทรัพยากรอื่น ๆ แก่การควบคุม ยาสูบรวมทั้งการดำเนินตามจรรยา ปฏิบัตินี้
 
 • ปี พ.ศ.2548>
  - ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก
    ให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสเข้าร่วม
    รณรงค์ในทุกกิจกรรมที่เครือข่ายขอความร่วมมือ
 • ปี พ.ศ.2549
  - ให้ทุนสนับสนุนองค์กรด้านสุขภาพที่ดำเนินการ
    ตามจรรยาปฏิบัตินี้
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - สร้าง “ต้นแบบ” ของโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
    และสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ให้เป็นที่ที่ดูงานได้
 • ปี พ.ศ. 2553-2555
  - จัดทำรายชื่อ “โรงพยาบาลและคลินิกเลิกบุหรี่ต้นแบบ”
    ที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็น
    คลีนิกพี่เลี้ยงให้ที่อื่น ๆใกล้เคียงได้และแจกจ่ายไปตาม
     รพ.ต่างๆทั่วประเทศ หรือบรรจุไว้ใน website
  - ผลักดันให้ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของงานด้านนี้
    โดยให้ยาช่วยเลิกบุหรี่มาตรฐานเป็นยา
    ที่ครอบคลุมอยู่ในระบบประกันสุขภาพ
    และให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ได้
    รับค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล

13. เข้าร่วมกิจกรรมต้านการบริโภคยาสูบ ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - เผยแพร่กิจกรรมของเครือข่าย
    วิชาชีพสุขภาพให้สมาชิกได้มีโอกาส
    เข้าร่วมกันมากขึ้น
 • ปี พ.ศ.2549
  - ขยายจำนวนองค์กรภาคีให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
    จาก 5 องค์กรเป็น 9 องค์กรในวิชาชีพสุขภาพ
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - สร้างและขยายกิจกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบ
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - สร้างและขยายกิจกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบ

14. สนับสนุนการรณรงค์เพื่อสร้าง พื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่
 
 • ปี พ.ศ.2548
  - ส่งเสริมให้โรงพยาบาลและสถานบริการ
     และสถานศึกษาด้านสุขภาพให้เป็น
     เขตปลอดบุหรี่ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์
  - กำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการรับรองเป็น
     “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”
 • ปี พ.ศ.2549
  - ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
    และสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพปลอดบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2550-2552
  - กำหนดพื้นที่สาธารณะภายในโรงพยาบาล
    และสถาบันการศึกษาที่ยังเป็นที่สูบบุหรี่ของ
    บุคลากรภายในและผู้มารับบริการอยู่
    แล้วหามาตรการในการลดพื้นที่ดังกล่าวอย่างจริงจัง
 • ปี พ.ศ.2553-2555
  - จัดระดับมาตรฐานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป็น 3
    ระดับตามศักยภาพของแต่ละแห่ง โดยร่วมมือกับ
    สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในการตรวจรับรอง