เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ที่อยู่: ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 0-2716-6961 กด 0
โทรสาร: 0-2716-6556
อีเมล์ : thaihpat@gmail.com