โครงสร้างการบริหารชุดโครงการ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีหน้าที่กำหนดแผนงาน ประสานงาน รวบรวมผลงานและประสบการณ์การเรียนรู้จากเครือข่ายวิชาชีพต่างๆ สรุปบทเรียน ความสำเร็จ / ล้มเหลวของการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการขยายผล คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

โครงสร้าง / การบริหารจัดการ ประกอบด้วย

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี  พิชัยสนิธ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 แพทย์หญิงสุวณี  รักธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 คุณอนุตรา สินชัยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  ยูนิพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ทนพญ.คมเนตร  เตียงพิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย รองประธาน
11 เรือเอก นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธ กรรมการ  (แพทย์)
12 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรสิทธิ์  เกียรติพงษ์สาร กรรมการ  (ทันแพทย์)
13 ทันตแพทย์หญิง ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ กรรมการ  (ทันแพทย์)
14 ทันตแพทย์ ธีระศักดิ์  ชาวสวนเจริญ กรรมการ  (ทันแพทย์)
15 รองศาสตราจารย์ สุปาณี  เสนาดิสัย กรรมการ  (พยาบาล)
16 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร  กลัมพากร กรรมการ  (พยาบาล)
17 นางสาวรุจิราภรณ์  มหานิล กรรมการ  (พยาบาล)
18 เภสัชกรหญิง กาญจนา  กิตติภัสสร กรรมการ  (เภสัชกร)
19 อาจารย์เภสัชกร ธนรัตน์  สรวลเสน่ห์ กรรมการ  (เภสัชกร)
20 รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร  เจนวรรธนะกุล กรรมการ  (กายภาพบำบัด)
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม กรรมการ  (กายภาพบำบัด)
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์  นามจันทรา กรรมการ  (เทคนิคการแพทย์)
23 นางฉันทพิชญา  โพธิสาจันทร์ กรรมการ (สาธารณสุข-กระทรวงสาธารณสุข)
24 นายวาสุเทพ  บุญชู กรรมการ  (สาธารณสุข-กทม.)
25 ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข กรรมการ  (สาธารณสุข-วิทยาลัยการสาธารณสุข)
26 ดร.ปราโมทย์  วงศ์สวัสดิ์ กรรมการ (สาธารณสุข-วิทยาลัยการสาธารณสุข)
27 นายสนอง  คล้ำฉิม กรรมการ  (หมออนามัย)
28 นางกันยารัตน์  มณีสินธุ์ กรรมการ  (นักจิตวิทยา)
29 นางประภา  วิเชียรสิงห์ กรรมการ  (นักจิตวิทยา)
30 นายณัฎฐภัทร์  นิชาเกียรติธนา กรรมการ  (แพทย์แผนไทย)
31 นายสุวรรณ  ตั้งจิตรเจริญ กรรมการ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
32 นายมานพ  เลิศสุทธิรักษ์ กรรมการ (แพทย์แผนจีน)
33 คุณอำไพ  อุไรเวโรจนากร กรรมการ (รังสีเทคนิค)
34 รองศาสตราจารย์ มานัส  มงคลสุข กรรมการ  (รังสีเทคนิค)
35 นายอนุพันธ์  ธราดลรัตนากร กรรมการ  (นักเวชนิทัศน์)
36 นายสัตวแพทย์ ประเทือง  สุดสาคร กรรมการ  (สัตวแพทย์)
37 ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถ  นานา กรรมการ  (เวชศาสตร์การกีฬา)
38 นางสาวส่องแสง  ธรรมศักดิ์ กรรมการ (ศบช.)
39 นางสาวแสงเดือน  สุวรรณรัศมี กรรมการ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)
40 นางพัชรี  จาวรุ่งฤทธิ์ กรรมการ (สสส.)
41 นางสาวจุรีย์  อุสาหะ กรรมการ (กรมควบคุมโรค)
42 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการและเลขาธิการ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา กรรมการและรองเลขาธิการคนที่ 1
44 เภสัชกร คทา  บัณฑิตานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการคนที่ 2
45 รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต กรรมการและรองเลขาธิการคนที่ 3
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง แน่งน้อย  ชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

ทีมประเมินผลภายใน ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทุกระดับอย่างอิสระ และรายงานให้ คณะกรรมการอำนวยการทราบ โดยเฉพาะประเด็นตัวชี้วัดและกระบวนการ เพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นระยะ ๆ