Thpaat

บุหรี่ภัยร้ายทำลายคุณ


บุหรี่จัดเป็นสาเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย คนไทยจำนวนมากยังคงสูบบุหรี่ แม้ว่าจะทราบถึงพิษภัยจากบุหรี่เป็นอย่างดี จากการประเมินขององค์การอนามัยโลก พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีแนวโน้นเพิ่มขึ้นทุกปี โดยประมาณการว่าอีกประมาณ 25 ปี ข้างหน้า ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงขึ้นเป็นปีละ 10 ล้านคน หรือคิดเป็นนาทีละ 20 คน ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วัณโรค อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย และการเสียชีวิตระหว่างคลอดรวมกันทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบกลับ