Thpaat บรรณาธิการ ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา / ศ.นพ.รณชัย คงสกรธ์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
" />

ตำราบุหรี่


ตำราเล่มนี้ นับได้ว่าเป็นตำราเล่มที่ 3 ที่ทางเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ผลิตขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้แก่บุคลากรวิชาชีพ สุขภาพและผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบกลับ